ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU

Věda potvrzuje pravdivost Bible

Slovo pro každý den: http://www.spkd.cz/page/2/

Dodatky V. Dostála

 

Věda potvrzuje pravdivost Bible (1)

6. říj 2017; 1. Mojžíšova 1:1 „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

 

Tvrzení, že skutečná věda a Bible stojí proti sobě, prostě není pravdivé. Pokud je jedna šance k miliónu, že Bůh, nebe a peklo jsou skutečné, nechceš to vědět? Konec konců, jednoho dne zemřeš, a co potom? Navíc, jestliže jsou tvé děti a vnoučata stále více vystavovány myšlenkám nevěřících učitelů, nechceš umět odpovídat na jejich otázky, když přijdou ze školy, a nechceš jim ukázat cestu správným směrem? Víš co? Věda dokazuje, že Bible je pravdivá! V několika následujících dnech o tom budeme mluvit.

 

1) Bible nám říká, že se Země vznáší ve vesmíru. Byly doby, kdy lidé věřili, že Země je umístěna na velikém zvířeti nebo obrovi. Vážně! Ale praotec Jób tisíc pět set let před Kristem řekl: „On prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem“ (Jób 26:7, B21). Zamysli se nad tím – nemůžeš pověsit svůj klobouk na nic! Faktem je, že vědě trvalo až do roku 1650 našeho letopočtu, než zjistila, že Země skutečně na ničem nevisí.

 

2) Bible nám říká, že Země se skládá z atomů. „Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného“ (Židům 11:3). Věda teprve v posledních letech zjistila, že všechno, co vidíme, se skládá z věcí, které nevidíme, totiž z neviditelných atomů. Ale Bible, napsaná před více než dvěma tisíci lety, říkala, že to tak je. Bible nepotřebuje vědu, aby dokazovala, že je něco pravda. Ale stává se, že se to děje.

 

Atomy se skládají z jádra – v němž jsou protony a neutrony – a z obalu – v němž jsou elektrony. Mezi jednotlivými částicemi je „vakuum“ čili „prostor“, jehož rozměry jsou mnohokrát větší než těch částic. Můžeme vidět aspoň stopy po průletu jednotlivých částic. Můžeme však pozorovat vakuum? Nejde to. I naše těla jsou složena z atomů, tedy převážně z „ničeho“!

 

Věda potvrzuje pravdivost Bible (2)

7. říj 2017; „Ten, který sídlí nad obzorem země … ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.“    Izajáš 40:22

 

Bible nám říká, že Země je kulatá. „Ten, který sídlí nad obzorem země…“ (Izajáš 40:22). Slovo „obzor“ pochází z hebrejského slova, které může být přeloženo jako „okruh“. Kniha Izajáš byla napsána přibližně sedm set let před narozením Krista. To je nejméně tři sta let předtím, než Aristoteles ve své knize O nebi naznačil, že Země by mohla být koule. O dva tisíce let později, v době, kdy vědci věřili, že Země je plochá, inspirovalo Písmo Kryštofa Kolumba, aby podnikl plavbu kolem světa. Kolumbus si zapsal: „Byl to Pán, kdo mi tu myšlenku vložil do mysli. Cítil jsem nad sebou jeho ruku. Není pochyb o tom, že inspirace přišla od Ducha svatého, protože mě utěšoval paprsky úžasného světla ze svatého Písma“ (z deníku Kryštofa Kolumba, z poznámek o objevení Nového světa).

Bible nás učí i oceánografii. V devatenáctém století Mattew Fontaine Maury, nazývaný „otec moderní oceánografie a námořní meteorologie“, četl Davidova slova o mořských stezkách (viz Žalm 8:9) a řekl: „Jestliže Bůh řekl, že existují stezky v moři, najdu je.“ A právě jemu vděčíme za objev teplých a studených oceánských proudů. Jeho kniha o oceánografii je dodnes základním textem o tomto předmětu a na univerzitách se stále používá.
Takže až příště potkáš někoho, kdo bude zpochybňovat přesnost Písma, laskavě se na něj usměj a řekni mu: „Věda potvrzuje, že Bible je pravdivá.“

 

Pod pojmem „nebesa“ rozumějme „kosmický prostor.“ Kosmický prostor vykazuje napětí. Neexistuje místečko, kde by tento prostor byl nějak zkrabatěn či zmuchlán nebo překládán jako arch balicího papíru. Kosmický prostor je napnutý podobně jako stěna stanu. Je rozprostraněn, roztažen do tří na sobě kolmých směrů. Je v něm dostatek místa pro stovky miliard galaxií se stovkami miliard hvězd, pro prachově plynná mračna, pro kvasary a jiné kosmické objekty a hlavně pro vakuum, které zaujímá mnohonásobně více místa než ty objekty! Toto je vědecké poznání našeho milénia, jež ovšem bylo známo už Izajášovi!

 

 

Věda potvrzuje pravdivost Bible (3)

8. říj 2017; Jób 38:35 „Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme.‘?“

 

Bible předpověděla také moderní telekomunikaci. Zní ti to neuvěřitelně? Jestli ano, pak se zamysli nad tímto veršem: „Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme.‘?“ (Jób 38:35). Patnáct set let před Kristem v knize Jób Bůh řekl, že světlo může být posláno a projevit se v řeči. A víš, že také veškeré elektromagnetické záření – od rádiových vln až po rentgenové – se pohybuje rychlostí světla (tedy přibližně dvě stě devadesát devět tisíc osm set kilometrů za sekundu)? To nám umožňuje okamžitou bezdrátovou komunikaci s někým na druhém konci světa. Skutečnost, že světlo může být posláno a proměněno v řeč, byla objevena až roku 1864 – o tři tisíce tři sta let později – když britský vědec James Clerk Maxwell přišel s myšlenkou, že elektromagnetické a světelné vlny jsou dvě formy téhož (viz Ilustrovaná encyklopedie moderního století).

 Samuel Morse, který vynalezl první telegraf a navždy změnil svět komunikace, byl biblicky věřícím křesťanem. Několik let před svou smrtí řekl: „Čím více se přibližuji konci své pouti, tím jasněji vidím důkazy o božském původu Bible. Stále více oceňuji majestát a vznešenost Božího léku pro padlého člověka a budoucnost je prozářena nadějí a radostí.“
V životě se setkáš s „nevěřícími Tomáši“, ale Bůh je miluje. Ježíš se vlastně po svém vzkříšení speciálně zjevil jen proto, aby rozptýlil Tomášovy pochybnosti. A totéž stále dělá i dnes! Takže se seznam se svou Biblí, a potom každému upřímnému dotazujícímu se srdci dej vědět, že věda dokazuje, že Bible je pravdivá.

 

Atmosférou Země můžeme přenášet zvuk i obraz. V televizním vysílači se zvukem a obrazem moduluje (dnes většinou frekvenčně, frekvenční modulací neboli FM) nosná elektromagnetická vlna. Nosná vlna má vysokou frekvenci (kmitočet), modulující vlny mají nižší frekvenci. Také vysokofrekvenční „signál“ nebo „světlo“ z hvězdy je modulován(o), takže rozpoznáme, z čeho (z jakých prvků) je hvězda složena.

Takto, tímto způsobem „hvězda hvězdě vypráví o slávě Boží“

 

 

Věda potvrzuje pravdivost Bible (4)

9. říj 2017; „Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu.“    Kazatel 1:7

 

Bible mluví o vodním koloběhu. „Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu“ (Kazatel 1:7). Řeka Mississippi každý den vylije více než miliardu hektolitrů vody do Mexického zálivu. A když se zamyslíš nad Temží, Nilem a Amazonkou, každý den se totéž děje s řekami po celém světě. Kde tedy všechna ta voda je?

Odpovědí je hydrologický cyklus, který Bible představila před téměř třemi tisíci let. Moudrý král Šalomoun napsal: „Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl“ (Kazatel 11:3). Prorok Ámos řekl: „On povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin“ (Ámos 9:6). A Jóbův přítel Elíhú řekl: „Hle, Bůh je vyvýšený, nad naše poznání, počet jeho let je nevyzpytatelný. Přitahuje vodní kapky, padají jako déšť a v jeho záplavu se mění, když se z mračen valí proudy a hojně skrápějí člověka“ (Jób 36:26–28). Princip kompletního vodního cyklu nebyl vědci plně pochopen až do sedmnáctého století. Nicméně před více než dvěma tisíci let, ještě před objevy brilantních mozků Peirra Perraulta, Edme Mariotta, Edmonda Halleyho a dalších, Bible vodní cyklus jasně vysvětlila.

Ve skutečnosti je tvá Bible více inspirovaná, neomylná, věrohodná a aktuální než zítřejší noviny. Každé noviny mají opravný sloupek, kde se omlouvají za své tiskové chyby. Bible nic takového nemá! Můžeš jí věřit, že tě povede správně v každé oblasti tvého života.

 

Noviny lžou. Bible nelže. Poznej pravdu a pravda Tě osvobodí!

 

Věda potvrzuje pravdivost Bible (5)

10. říj 2017; Izajáš 51:6 „Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho…“

 

Bible se zmiňuje o prvním termodynamickém zákonu (známém jako zákon zachování energie), který říká, že energie může přecházet z jedné formy na druhou, ale nemůže být [samo ze sebe nebo samovolně z ničeho] stvořena nebo [samovolně] zničena. Tento zákon vyvrací teorie Freda Hoyla o „rovnovážném stavu“ nebo „kontinuálním tvoření“, které byly vědci odmítnuty. Hoyle tvrdil, že ve vesmíru na místech nazývaných irtrony neustále vzniká hmota (nebo energie). První termodynamický zákon ale tvrdí opak – v současné době k žádnému dalšímu „tvoření“ nedochází. Bible říká: „Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy“ (1. Mojžíšova 2:1). Slovo „dokončena“ se v původní hebrejštině používá pro děj dokončený v minulosti, který se už nikdy nebude opakovat.

To ovšem neznamená, že energie nebo jí rovnocenná hmota se nemůže měnit. Naopak, energie/hmota může měnit své formy a také se to stále děje. Jedna forma se mění na jinou. Ne však na nicotu. Ve vesmíru dochází k neustálým změnám (přeměnám) jedné formy energie (či hmoty) na jinou formu. Navíc, jak odhalil A. Einstein se může měnit hmota na energii a energie na hmotu. Energie a hmota jsou si rovnocenné, ba dokonce jsou si fyzikálně a matematicky rovny!

Druhý termodynamický zákon říká, že ve všech fyzikálních procesech má každý uspořádaný systém tendenci se postupem času stávat méně uspořádaným. Jinými slovy, všechno dobíhá a opotřebovává se a v důsledku toho je k dispozici pro využití stále méně [užitečné] energie. Žalmista napsal: „Pravím: Bože můj, uprostřed mých dnů mě odtud neber! Z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou, a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní“ (Žalm 102:25–27).

Celková energie/hmota se sice zachovává, ale její část se soustavně přeměňuje na tepelnou energii (teplo), kterou ovšem nelze využít. Tato tepelná energie může „téci“ z míst o vyšší teplotě na mísa s nižší teplotou, ale ne opačně. Až vznikne nejnižší možná teplota všude (všude ve vesmíru), nebude k použití žádná energie. Musela by se přenášet nemožným směrem!

Čím více se vědci dozvídají o životě na zemi, tím více objevují pravdivost toho, co Bible jasně učí už po staletí. Nezáleží na tom, jak opravdově to myslíš nebo s jakou námahou se snažíš, pokud chceš otevřít zamčené dveře, musíš použít správný klíč. Tvá Bible je klíčem, který odemyká dveře k porozumění celému životu a Božímu plánu pro tebe.

 

Věda potvrzuje pravdivost Bible (6)

11. říj 2017;„Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket.“    1. Mojžíšova 6:14–15

 

Bible podrobně popisuje prvotní plán pro lodní stavitelství. V 1. Mojžíšově Bůh řekl Noemu, aby postavil loď o objemu čtyřiceti dvou tisíc pěti set krychlových metrů a naplnil ji takovým množstvím lidí a zvířat, aby mohli znovu osídlit zemi.

Konkrétní rozměry, které Bůh Noemu dal, se ukázaly jako velmi důležité. V roce 1609 byla v holandském Hoornu postavena loď ve stejných proporcích, a to znamenalo revoluci v lodním průmyslu. Podle Lloydova lodního registru (viz Světový almanach) byla až do roku 1900 každá velká loď na otevřeném moři proporcemi podobná arše, kterou postavil Noe. Mimochodem, jestli si myslíš, že není sofistikované nebo inteligentní věřit, že svět byl kdysi zničen celosvětovou povodní, tak se ještě jednou zamysli. Přibližně osmdesát pět procent skalních povrchů po celém světě tvoří sedimentární horniny, což naznačuje, že kdysi v minulosti byl svět pokryt vodou.

I na vrcholcích Himalájí se nacházejí pevné zbytky mořských živočichů. Jak se tam dostaly, když ne vodami Potopy v době, kdy tyto vrcholky byly velice nízké?

Zamysli se také nad Biblí a meteorologií. Šalomoun napsal: „Vítr spěje k jihu, stáčí se k severu, točí se, točí, spěje dál, až se zas oklikou vrátí“ (Kazatel 1:6). Vzduch v okolí země se otáčí v obrovských cyklech, které na severní polokouli proudí proti směru hodinových ručiček a na jižní polokouli po směru hodinových ručiček. Výsledkem je, že místní meteorolog ti může s vysokou mírou přesnosti říct, jaké bude počasí, aby ses podle toho mohl obléct.

Neexistuje prostě žádná jiná kniha jako Bible! Když uvěříš jejímu ústřednímu poselství o spasení prostřednictvím Krista, budeš mít pokoj a radost; a navíc, až zemřeš, budeš žít navěky s Bohem v nebi. Lepší to už nemůže být!

 

 

Věda potvrzuje pravdivost Bible (7)

12. říj 2017; Jób 40:15 „Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe…“

 

Než toto téma opustíme, podívejme se na další dvě vědecká fakta, která dokazují, že Bible je pravdivá a důvěryhodná.

1) Bible mluví o dinosaurech. „Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako dobytče žere trávu. Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha. Napřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené, jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako železný sochor. On byl na počátku Božích cest; jen jeho Učinitel může na něj s mečem“ (Jób 40:15–19). Věnuj zvláštní pozornost těmto dvěma výrokům: a) „on byl na počátku Božích cest“; b) „jen jeho Učinitel může na něj s mečem“. To znamená, že Bůh dinosaury nejen stvořil, on také způsobil, že vymřeli.

Když nacházíme v lomech stopy dinosaurů a vedle nich lidské stopy, pak tyto nálezy biblická slova potvrzují.

2) Bible mluví také o rotaci Země. Vědci po velmi dlouhou dobu zastávali geocentrický pohled na vesmír; věřili, že rozdíl mezi nocí a dnem je způsoben otáčením Slunce kolem Země. Dnes víme, že příčinou východu a západu Slunce je otáčení Země kolem své osy. Ale již před čtyřmi tisíci let v knize Jób Bůh Jóbovi řekl: „Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo, aby se chopila okrajů země … Země … je otáčena jako hlína…“ (Jób 38:12–14, přel. Z angl.). Obraz hrnčíře s hlínou na hrnčířském kruhu není náhodný; je to přesná analogie rotace Země.

A tady je ta nejlepší část: Bůh, který stvořil všechny tyto věci s takovou precizností a řádem, zná každý detail tvého života a sleduje tě. Tak mu dej svou důvěru.

 

Na závěr uvedu úvodní odstavec webu, z něhož jsem výše uvedené texty převzal:

Slovo pro každý den

 

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

 

 
 


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU