ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU

Vznik hvězd a galaxií

Václav Dostál

 

1. Z práce „Vakuum – základ všeho hmotného“ (r. 2007)

 

Vznik částic

V oblastech silných modulací, tam kde dojde ke značným změnám základní energie, se mohou vytvářet dílčí struktury, může dokonce dojít ke vzniku protonu nebo jiné částice a to způsobem analogickým úkazům na hladině vody, nalité do obráceného zvonu. Za malých kmitů zvonu se na hladině tvoří struktura kmitových polí a uzlových čar – mřížka. Při zvýšené energii kmitů vyskakují z hladiny kapky vody s různou energií či hmotností. Hladina se „zbavuje“ přebytků energie v místech maximálních kmitů. V tíhovém poli Země ovšem kapky padají zpět a tím ruší „čistotu“ děje.

Hladinu vody lze přirovnat k základnímu poli za klidu. Při silných modulacích vyletují z prostoru í částice různých energií neboli hmotností, které odnášejí přebytky energie z modulační oblasti. Částice se mohou už v blízkém okolí vracet do procesu, z pozorovatelného prostoru „mizet“, vlastně vracet se do základního pole (které je skryté = nepozorovatelné), a rušit čistotu průběhu reakce.

 

Vznik hvězd

Jestliže existuje tlak záření (tlak světla, tlak fotonů) – což bylo prokázáno – pak je podivné, že částice gravitace – gravitony – jak narážejí do tělesa – tak je „sají“! Když ovšem budeme předpokládat, že tyto gravitony do těles „drcají“ (podobně jako to dělají fotony), pak je musejí k sobě přitlačovat! Použil jsem termínu „gravitony“, což není správné, avšak udělal jsem to kvůli porozumění. Nyní jakoby ztotožňuji hypotetické gravitony se svými, rovněž hypotetickými, kosmony = „částicemi“ základního pole! Velmi pravděpodobně totožné nejsou!

 

Vznik galaxií

Trochu z jiného konce: Uvažujme, že „vesmír“ kmitá. Jinak: Jednotlivé oblasti vesmírného prostoru kmitají. Vzájemným působením „sousedních“ vesmírných oblastí mohou vzniknout rázy. V některém okamžiku dosáhnou rázy takové velikosti, že v některém místě „vystříknou“ protony (a jiné částice). Výtrysk bude podle zákona akce a reakce ve dvou opačných směrech. Tím se energie „vakua“ (lépe: základního pole) prudce sníží a nastane období „klidu“. Za určitý čas nastane další výtrysk, jenže ve směrech poněkud natočených vzhledem k původním směrům. Původní směry se takto „zkroutí“ a vzniknou zárodky spirál. Výtrysky se periodicky opakují, začnou vznikat spirální ramena budoucí galaxie, přičemž blízko galaktického středu se nahromaděné částice shluknou a vzniknou hvězdy. Vzniklé hvězdy se při dalších výtryscích „posouvají“ k okrajům spirál. Tím jakoby „vytékají“ ze spirál a vznikající galaxie se vlivem reakční síly začne otáčet podobně jako Segnerovo kolo. Výsledek pak pozorujeme u kterékoliv spirální galaxie, vizte následující fotky. Toto vysvětlení je jedinečné.

K tomu uvedu několik výňatků z originálních textů – psaných našimi astronomy, které vždy doprovázejí Astronomický snímek dne“ ve webu ČAS.

Jasná galaxie NGC 2903 (6. červenec 2007): „NGC 2903 projevuje opravdu výjimečnou míru vznikání hvězd poblíž svého centra a je také jasná v rádiovém, infračerveném, ultrafialovém a rentgenovém pásmu.“

Ramena NGC 4258 (11. duben 2007): „Analýza rentgenových a rádiových údajů ukazuje, že se anomální ramena skládají z materiálu zahřátého rázovými vlnami. Rázy v disku NGC 4228 nejspíše vyvolávají mocné výtrysky detekované na rádiových vlnových délkách, které vycházejí z galaktického jádra.“

NGC 2442: Galaxie v Létající rybě (15. březen 2007): „Tento výrazný barevný snímek také ukazuje zakrývající prachové pásy, mladé kupy modrých hvězd a červené hvězdotvorné oblasti kolem jádra žlutavého světla ze starší populace hvězd.“

Hvězdy z galaktického centra (10. únor 2007): „Střed naší Galaxie Mléčné dráhy: Červeně zářící prachová mračna jsou spojena s mladými, horkými hvězdami ve hvězdných porodnicích.“

Z těchto textů jasně vyplývá, že hvězdy vznikají poblíž středu galaxií. Současné teorie tento fakt vysvětlit neumějí. Naše teorie ano. Může vzniknout námitka: Lepší než špatné vysvětlení je žádné vysvětlení. Je však vysvětlení plynoucí z naší teorie špatné? Čím? Proč? Můžeme tedy směle věřit, že je správné!

 

Doplněk (z práce „Ze studia“)

V centru galaxií je tedy „zářivý zdroj“, z něhož „hmota“ tryská – po spirálních ramenech – směrem ven. Takže v blízkosti jádra galaxie vznikají nové hvězdy. To také bylo pozorováno. Starší hvězdy jsou posouvány (po spirále) na okraj galaxie, odkud „vytékají.“

Výtrysk hmoty/energie může být velmi prudký, pozorujeme jej jako silný záblesk. To by bylo v případě pozorovaných gama záblesků. V obou případech na otázku: „Odkud „hmota“ tryská? odpovídám: „Z tzv. vakua!!!

„Sesypání“ galaxií do obrovských vláken, vznik galaxií a jejich rotace a popř. vznik gama záblesků, to vše je, možno vyvodit z předpokladu, že „vesmír“ osciluje. Dalšími důkazy tohoto předpokladu, kromě kmitání „rovníkové roviny“ naší Galaxie jsou cefeidy a kvasary. U cefeid si všímáme periodické proměnlivosti jejich svítivosti, u kvasarů pak periodických proměn posuvů jejich spektrálních čar. Avšak druhá vlastnost je přítomna také: u cefeid periodický spektrální posuv a u kvasarů periodicky proměnná jejich svítivost. Jen se to dosud jaksi neuvádí – pravděpodobně proto, že jde o mnohem slabší jev.

 

Vakuum – zdroj prvků

Jeden z textů o galaxiích výslovně mluví o rázech. To je další potvrzení mých úvah. Snad ještě přesvědčivěji – a ovšem hodně překvapivě – bude působit níže uvedený Astronomický snímek dne s originálním popisem:

Střílící pilíře v Orionu (26. 3. 2007)

Střely velikosti naší sluneční soustavy vylétají z dutého pilíře, který září světlem zahřátého vodíku, ale jak  střely brázdí vnitřkem  mlhoviny Orion, tak malé množství železného plynu způsobuje, že špička každé střely září modře.“

Můj komentář: Že z vakua mohou vytryskávat proudy protonů (jader vodíku) není pro naši teorii překvapivé. Že však mohou vytryskávat proudy železa, to je velmi překvapivé. Železo tedy nemusí vznikat jadernou syntézou při výbuších nov nebo supernov, ale přímo z vakua!!! To se mi jeví jako úžasné. Proti tomu lze uvést, že to železo v onom prostoru už bylo, tedy že tam zůstalo po velmi dávném výbuchu nějaké novy a že výtrysky („střely“) vodíku jej pouze strhávají. Ale – odkud se bere ten vodík (protony)? Dále: Kdo dokáže, že ono železo v daném prostoru už existovalo několik miliónů let? Proč by nemohlo vznikat právě „teď“?

Jestliže vodík – a dokonce i železo – a jestliže hvězdy v galaxiích vznikají právě „dnes“, což astronomové pozorují, pak má pravdu naše teorie a nikoli teorie Velkého třesku, která mluví o vzniku hvězd a galaxií jen málo set tisíc roků po něm, přičemž „věk“ vesmíru odhaduje na 13,8 miliardy let.

 

 

2. Z práce „Ze studia“ (r. 2009)

 

Oscilony (http://blazelabs.com/f-p-oscillon.asp)

„Když je lože suchého zrnitého materiálu nebo tekutina předmětem svislých kmitů na určitých frekvencích, začínají se na povrchu objevovat vzory.“ Jsou to proužky, čtverce a šestiúhelníky. Tyto vzory jsou ve skutečnosti týmž jevem jako pozorované na Chladniho deskách. Ovšem při nižších frekvencích je pozorován nový jev, vznikají lokalizované struktury, zvané „oscilony“.“

Oscilony mohou mít tvar špičky/oblého vrcholu nebo kráteru. Mezi odlišnými tvary může vznikat „přitažlivost“, mezi stejnými „odpudivost“, stejně jako u nabitých částic. Také je jasné, že útvar bude představovat určitou lokalizovanou hmotnost (množství zrnek nebo molekul). Takový pokus dobře znázorňuje, že hmotnost je vlastnost struktury prostoru (představeného „mořem“ zrnek nebo molekul).

 

Relativistické výtrysky (jety) http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1003/1003.0291.pdf

„Vířící černá díra také pohání relativistické jety, jak je obvykle pozorováno (zde je skutečně pozorováno) z aktivních galaktických jader (nebo z kvasarů) nebo galaktických dvojic černých děr (nebo mikrokvasarů), jak je znázorněno na obr. 8.“

Zcela stejné výtrysky (jety) budou vznikat i při rotaci opačné ke standardní. (místo aby se spirála „svíjela“, tak se „rozvíjí“). Půjde také (jako při pohybu po spirále dovnitř) spíše o záření (RTG, gama), které ovšem může strhávat i protony (a jiné částice, jež se však brzy „rozpadnou“). Bude-li se po spirále (vytvářející disk) pohybovat „hmota“ směrem ven, bude „kousek“ dál od centra umožňovat hromadění částic a tedy vznik nových hvězd.

Odstraňujeme rozpor: ve standardním modelu narůstá „hmota“ směrem dovnitř černé díry, kde však nenávratně mizí do ničeho! Je to takto: Fyzikální realita se z „neviditelné“ formy mění na jasně zářící. Jinak: Ze základního pole, jež je skryté – implicitní, mohou vznikat už pozorovatelné – explicitní formy téže reality! Tohle „zní“ daleko rozumněji a mnohem přijatelněji než propagovaná myšlenka černých děr. Zatímco onen standardní model vážně podkopává základy fyziky, nový model zákon zachování energie/hmotnosti prohlubuje!

 

Binární systém

Hmotnost neviditelné černé díry je vyšší než hmotnost neutronové hvězdy. Byl navržen model, podle něhož rentgenové záření vzniká, když materiál proudící z druhé složky dvojhvězdy dopadá na „akční disk“ hmoty, která obíhá okolo černé díry, aby nakonec spadl do oblasti, odkud není návratu.“ A co kdyby částice spirálovitě vystřikovaly z centra zdroje, načež by vytvářely hustou hvězdu a „kolmo“ ke spirále by vznikalo záření? Jinak řečeno: Místo aby se „hmota“ přemisťovala z neutronové hvězdy a padala po spirále do černé díry, vzniká v „zářivém zdroji“, odkud tryská a po spirále „vytéká“ ven a pak „hned vedle“ se „sbalí“ a vytvoří hmotnou hvězdu. Vznikající spirála by ovšem byla dvojitá.

Ve středu (kterékoli) galaxie by ovšem nebyl žádný binární systém, nýbrž „zářivý zdroj“ se dvěma výtrysky, popsaný výše (viz obr. 2.).. Výtrysky „hmoty“ by se zde stáčely do spirál mnohem povlovněji než u uvedeného binárního systému, kde by se naopak na sebe „nalepily“. Výtrysky záření zůstávají v obou případech tytéž jako v modelu černé díry.

 

 

 

3. Rozbor článkuDusí nebo zvětšují AGN výrony hvězdnou tvorbu?“ (r. 2017)

(https://arxiv.org/pdf/1703.10782.pdf)

„Během dvou minulých dekád byly sebrány nezvratné důkazy, že všechny hmotné galaxie a snad některé trpasličí galaxie obsahují superhmotné černé díry (SMBHs).“

Centra galaxií (aspoň valné většiny galaxií) se ovšem nazývají „aktivní galaktická jádra“ (AGN). V daném článku se píše o „výronech“ z těchto center a tyto výrony mají za následek až tvorbu hvězd. Je zřejmé, že se nejedná o relativistické jety. Hvězdy v galaxiích se totiž vyskytují v rovině disku (převážně v jeho spirálách) a nikoli v kolmém směru k disku – tj. ve směru oněch jetů. (Viz obr. 7.).

Hmotnost, energie a hybnost teče těmito výrony, což dobře vysvětluje model zpětné vazby řízené AGN větrem. Prvotní mechanismus, zodpovědný za nafukování (inflaci) výronů je radiační tlakakrečního disku.“

Akreční disk (disk narůstání) se předpokládá u černé díry jako zhušťující se spirálovitý tok hmoty do středu černé díry. V tomto disku tedy směrem dovnitř dochází ke zhušťování látky a tím také k narůstání černé díry. V centru galaxie tak může vzniknout superhmotná černá díra (SMBH). Avšak prostor kolem této černé díry je za určitý čas zbaven veškeré hmoty. Ta už během historie galaxie přestane narůstat, a tudíž nemůže být aktivní a způsobovat jakýkoliv výron nebo dokonce vítr. Výron nebo vítr není způsoben pouze radiačním tlakem (tlakem záření), zejména když zářící akreční disk přestane existovat – v případě vyčerpání hmoty z okolí černé díry.

„Výron potenciálně vyklidí plyn ze sféroidu své hostující galaxie, pak dojde [k] ochlazování [a] následující tvorbě hvězd. Na druhou stranu, výron může stlačovat hustá plynná mračna, jak teče kolem nich a potenciálně zvětšuje tvorbu hvězd.“

Z toho je zcela zřejmé, že výron teče směrem od středu galaxie k jejímu okraji. Potvrzuje se tak moje úvaha o vzniku hvězd a galaxií, zejména obr. 2.

Autoři článku píší o nečinnosti AGN („vypnutí“ AGN), kdy naopak dojde ke fragmentaci shluků plynu a prachu na jednotlivé částečky, načež následuje jejich „pád“ do centra, tedy do předpokládané černé díry. Zde však „přibližně 7,6% plynu je zhltnuto SMBH [černou dírou].“ Kam „mizí“ většina částeček? Přímá odpověď chybí, ale z článku lze vydedukovat, že do tvořících se hvězd!

Výron a vítr (z centra) bude tlačit hvězdy ven (k okraji galaxie). Když je AGN aktivní čili „jakmile se zapne AGN, začne se šířit výron systémem, za předpokladu, že zářivost AGN je dostatečná.“ tento směr „toku“ je také zde: „Plyn, který se fragmentuje a ukryté částice samy (a tedy hvězdy, které představují) se pohybují soustavně většími radiálními rychlostmi než průměrné rychlosti plynu.“ A také:

„Několik autorů předpovědělo možnost vysokorychlostních hvězd následkem aktivity AGN. My jsme také předpověděli, že hvězdy tvořené pomocí AGN jetů mohou unikat z galaxií, použitím idealizovanější původního sférického rozložení plynu. Zvláště tento proces by produkoval vysoce metalizované hvězdy v galaktických okrajích, což může být použito jako důkaz nedávné aktivity AGN. Ačkoli identifikace jednotlivých hvězd může být obtížná, složená pozorování mohou pomoci odhalit jejich vliv na mimogalaktické světlo.“

Na tomto místě můžeme zaznamenat, že údajně staré hvězdy mohou vzniknout následkem nedávné aktivity AGN.

V následující větě se potvrzuje směr pohybu hvězd – z centra k okraji: „Konečně, některé hvězdy, vystříknuté z bulvy diskové galaxie tímto mechanismem nejsou schopny úplně uniknout z galaxie, ale mohou padat do galaktického disku a přispívat je hvězdné populaci.“ Ve druhé části souvětí se mluví o pádu hvězd do disku. Půjde o vzájemnou vazbu hvězd, vysvětlitelnou standardně gravitační přitažlivostí „zbývajících“ hvězd na onu unikající, nebo lépe tlakem „vakua“ zvnějšku dovnitř.

Další potvrzení mých výkladů: „Poznamenáváme, že AGN jsou někdy spojeny se zvýšenou tvorbou hvězd všude v hostující galaxii a v centrálních oblastech, ale určení kauzálního spojení mezi dvěma procesy může být velmi obtížné.“

Zbývá otázka rychlosti vzniku hvězd a galaxií. V článku se výslovně uvádí, že jde o prudké děje: výrony, výstřiky, větry. Také jde o prudkou tvorbu hvězd a galaxií. Jen s překroucením těchto faktů (získaných autorskými simulacemi) by se mohlo uvažovat o dlouhodobém vývoji, trvajícím několik miliard let. Z daných faktů mnohem přijatelněji vyplývá možnost velmi prudkého „vývoje“ hvězd a galaxií.

 

Závěr

 

Biblická zpráva nám formou oslavného hymnu říká, že hvězdy byly stvořeny během jediného 24 hodinového dne. Simulace, které autoři dělali, byly vždy maximálně několikahodinové. Avšak proces byl simulován v maličkém měřítku, kdy výrony z centra k okraji nějakého útvaru mohly doletět za sekundy nebo za jejich zlomky. Poloměry galaxií – asi 50 000 světelných let – ovšem znamenají, že výrony či výstřiky letící světlenou rychlostí by z centra doletěly k okraji za 50 tisíc let! I když zanedbáme fakt, že výrony hmotných částic nebo galaktické větry nemohou letět rychlostí světla, stále vzniká jistý rozpor. Hvězdy a galaxie nemohly být stvořeny mechanismem, navrženým v obr. 1. a hlavně v obr. 2. během jediného dne. Musíme tedy předpokládat, že kromě kombinace těchto mechanismů byly použity jiné mechanismy. Mohla to být tvorba už „hotových“ hvězd a galaxií téměř shodných se současným stavem. Bůh přece mohl použít nám dosud neznámých „přírodních“ zákonů. Počet těchto zákonů bude hodně veliký a bude převyšovat počet nám známých zákonů. Fyzikové začátkem 19. století tvrdili, že ve fyzice už není co objevovat, že vědci, kteří se jí budou věnovat, se budou dost nudit. Jak víme, neměli pravdu. Vznikly a rozvíjely se dva velmi zajímavé obory, teorie relativity a kvantová mechanika. V nich bylo objeveno tolik „nových“ zákonitostí, že vědci až žasli. Nikdo rozumný nebude tvrdit, že tyto zákonitosti neplatily už třeba ve století prvním.

My kreacionisté věříme sdělení, že hvězdy byly stvořeny během jediného 24 hodinového dne. I vzhledem k faktu neznalosti celé spousty „přírodních“ zákonů nemáme důvod o tom pochybovat. Na druhé straně nemůžeme přijmout tvrzení, že Bůh při své tvorbě mohl použít procesu, který žádného Boha nepotřebuje, tj. evoluce (přesněji makroevoluce). Takové tvrzení je vnitřně rozporné a tedy lživé.

 

 

Gravitace, rozpínání a CMB stručně

Gravitace

 

Jistě si vzpomenete na nejvýznamnějšího fyzika jménem Isaac Newton. Tento chytrý muž se už za svého života bránil myšlence, že tělesa (nebo i částice, či přeneseně „hmota“) mají vnitřní vlastnost přitahovat přes prázdný prostor a okamžitě jiná tělesa. Takové tvrzení označil za absurdní a vyslovil se, že se nenajde žádný rozumný člověk, který by o gravitační síle mluvil jako o tělesům dané či vlastní schopnosti.

Vlastní Newtonův zákon mluví o závislosti velikosti tzv. gravitační síly (na hmotnosti těles a na jejich vzdálenosti), ale neříká nic o nějaké rychlosti, jakou by se ta síla šířila. Matematická závislost oné síly není totéž jako fyzikální příčina. Proto Newton hodnotil silně nepříznivě jakoukoli snahu připsání příčiny oné síly tělesům – dnes bychom řekli jejich vnitřní struktuře. Tuto snahu označil za absurdní.

Přesto celá řada Newtonových „žáků“ a to i vysoce vzdělaných po dlouhou dobu od jeho smrti stále zaměňuje matematickou závislost s fyzikální příčinou a proti pádné Newtonově námitce tvrdí, že tělesa se vzájemně gravitačně přitahují, že mají onu vnitřní vlastnost přitažlivosti.

Newton spolu se svým nepříznivým hodnocením (čili řečí o absurditě) řekl, že příčinu nezná, ale že to může být nějaký tlak nebo něco tehdy zcela neznámého. V připuštění nějakého tlaku se projevila jeho genialita. Teprve za několik století po něm bylo zaznamenáno, že „vakuum“ není žádná prázdnota nebo žádný prázdný prostor, ale že je naopak velkým zásobníkem energie.

Nizozemský fyzik Casimir předpověděl, že vakuum bude tlačit zvnějšku na dvě desky více než zevnitř, v prostoru mezi nimi. Tento tlak „vakua“ byl také změřen a to opakovaně. Poněvadž desky by měly být dokonale rovnoběžné, což dost dobře nelze dodržet, používá se místo jedné desky kulička. To naznačuje, že i místo druhé desky může být nějaká koule. Pak by se prokázalo, že dvě koule jsou „vakuem“ k sobě přitlačovány. Tlak „vakua“ zvnějšku je větší než mezi koulemi. Tak vzniká síla, kterou někteří mylně připisují tělesům jako jejich přitažlivost, ale ve skutečnosti jde o rozdíl tlakových sil!

Prostor mezi plochými deskami ohraničí pole, jež se dá považovat za homogenní. Tlak vakua v tomto prostoru bude přibližně konstantní. Jestliže však místo desek použijeme koule, bude situace úplně jiná. Pokud budou koule blízko sebe, bude rozdíl tlaků vakua zevnitř a zvenku dost velký. Ale když budou tělesa od sebe daleko a to dokonce tak, že bychom mohli jejich velikost vzhledem k jejich vzdálenosti zanedbat, bude působení „vnitřního“ vakua omezeno téměř na přímku, spojující středy těles. Rozdíl mezi vnějším a vnitřním tlakem vakua bude maličký. Bude se to jevit jako „slabá“ „gravitační“ „síla“.

 

Rozpínání vesmíru

 

Standardní výklad rozpínání prostoru má logickou chybu – v záměně geometrického a vesmírného prostoru. Zatímco geometrický prostor (zvaný „prostoročas“) by se mohl teoreticky rozpínat libovolnou rychlostí proto, že je prázdný, kosmický prostor prázdný není a proto se rychlost rozpínání nemůže rovnat rychlosti světla, natož být větší. – jak by to vycházelo pro „okrajové části kosmického prostoru. Je tu ovšem druhá logická chyba: Prázdný prostor, neobsahující vůbec nic, se nemůže svým rozpínáním stávat ještě prázdnější a obsahovat čím dále méně než nic. Dále: sebevětší energie nemůže reálně roztlačovat geometrickou entitu. Dále: geometrický prostor je čtyřrozměrný, kosmický prostor je třírozměrný – a proto je nelze zaměňovat. Ve výkladu rozpínání prostoru či vesmíru jsou na poměrně malém prostoru nakupeny hned čtyři nesmysly!

Při inflaci jde o něco horšího. Prázdný (geometrický) prostor by se mohl rozpínat onou nepředstavitelně velkou rychlostí – právě pro svou prázdnost. Jenže raný vesmír byl na počátku mimořádně hustý a ne že byl prázdný! Jednotlivé částice byly na sebe nesmírně namačkány a tak byla hmotnost raného vesmíru velmi velká. Ani sebeméně hustá entita se nemůže pohybovat (rozpínat) rychlostí světla, natož rychlostí větší! Co potom entita o nepředstavitelně velké hustotě!! Zde záměna (údajně) reálného prostoru za geometrický = prázdný přímo řve! Nehledě na záměnu čtyřrozměrnosti s třírozměrností nepředstavitelně silnou „fluktuací“ nicoty (nikoli kvantového vakua, nýbrž absolutní prázdnoty). K této inflaci (neboli „rozfouknutí“) by byla zapotřebí velmi veliká (skoro nekonečná) energie. Odkud by se vzala? Je to perpetuum mobile na n-tou!

 

CMB

 

Jestliže mikrovlnné záření přichází odkudkoliv, pak také z míst hodně blízkých a nemůže tudíž mít „stáří“ 13,8 mld. let. Libovolně umístění vzniku CMB svědčí o oscilacích samotného kosmického prostoru, zvaného „pozadí“. Reálný prostor kmitá, samozřejmě různými frekvencemi. Existují různé druhy „záření kosmického pozadí“, např. infračervené záření kosmického pozadí (CIB).

Podle mého přesvědčení je CMB vytvářeno samotným kosmickým prostorem. Tento prostor osciluje, a tudíž vysílá různá záření „pozadí.“ Z toho CIB – infračervené záření kosmického pozadí má tutéž charakteristiku černého tělesa jako CMB. Přitom je tato charakteristika považována za rozhodující pro CMB jako relikt velkého třesku. Nikdo ovšem nepokládá CIB za tento relikt. Další druhy záření „pozadí“ nejsou prozkoumány. Není však důvod nepředpokládat stejný charakter – pro gama záření „pozadí“, rádio záření „pozadí“ a neutrinové záření „pozadí.“ Reliktem velkého třesku nemohou být dva druhy záření „pozadí“, s odlišnými frekvencemi. Natož více druhů záření „pozadí.“

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU