Stránky Ing.h.c. Václava Dostála

Poslední aktualizace: 30. 9. 2021

 

 

Propagační letáky (pdf )

Tak zvané nic

Gravitace přitahuje

Černá zpráva

Fyzikální pojmy jinak

Kreativní informace

Ozubený převod v přírodě

Problém času letu světla

Křesťanství

 

Články (htm). Podklady a doplňky knih

Vybrané sokolské textypdf

Úvahy o smrti Jana Masaryka

Naše přítomnost – časopis

Slovníček pojmů

Nový obraz fyzikálního prostoru

Z diskuse o vakuu, prostoru a gravitaci

Podpora vakuocentrismu  

Omleté příklady

Jak je to s rozpínáním prostoru  

Vakuum-zdroj hmoty nebo energie

Vznik hvězd a galaxií

Debata o informaci

Z diskuse o tvorbě algoritmů  

Evoluční teorie sama proti sobě

Odlišný výklad kosmických jevů

K argumentům proti temné hmotě

Gravitační vlny pdf

Gravitační záření

Gravitace – stručně, s videem

Světelné křivky a rozpínání prostorupdf

Spirální galaxie jako kosmický hurikán

Něco a nic

Vznik Dynamického Casimirova jevu – pdf

Casimirův jev jinak

Záření kosmického prostorupdf

Existence černých děr – s diskusí

Pozorování černé dírypdf

Průlomová událost

Revize éteru – cizí, podpůrné pdf

Řešení problému času letu světla pdf

Problém času letu světlapdf

Mechanická síla z vakua

Temná hmota neexistuje

Einstein a černé díry - pdf

Doplnění knihy o vakuu pdf

Vakuum je základní energiepdf

Rudý posuvpdf

Role kvantového vakuapdf

Spektrální posuvpdf

Pílíře velkého třesku jsou shnilépdf

 

Prezentace (ve formátu pptx)

Světlo z vakua

Vakuum – základ všeho hmotného

Pojetí prostoru

Základní fyzikální pojmy jinak

Přitažlivost gravitace – 1. část

Přitažlivost gravitace – 2. část

Černá zpráva pro černé díry

Světlo hvězd a čas

Kreativní informace

Ozubený převod v přírodě

Náčrt zobrazení kvant. světa – 1. část

Náčrt zobrazení kvant. světa – 2.část

Některé důsledky vakuocentrismu

Nový model atomu podle vakuocentrismu

Vakuocentrismus jinak

Ne paralelním vesmírům

Záření kosmického pozadí

Ne velkému třesku

Něco z geofyziky

Rudý posuv

Poznej pravdu – 1.část

Poznej pravdu – 2.část

Poznej pravdu – 3.část

Pravda vysvobozuje

 

Kreacionismus

Původ vesmíru - htm

Řešení problému času letu světla - pdf

Ke stvoření světa - pdf

Věda potvrzuje Bibli - htm

Práce o kreacionismu a evolucionismu - htm

 

 

Důležitý komentář k mým textům

Při seznamování jiných lidí se svými nápady a názory se aspoň někdy musím sám sebe ptát, zda by nebylo vhodnější, kdybych si je nechal pro sebe. Avšak přes nedokonalost těchto myšlenek a dost pravděpodobné nepochopení některých čtenářů jsem svým svědomím tlačen se s nimi svěřovat. Po jistém zahrnutí připomínek, buď příznivých, nebo kritických a dokonce hodně odmítavých, jsou aspoň některé mé formulace vyzrálejší, ale přesto určité delší úseky textů mohou působit nevhodně – jako kdybych jimi podsouval svou poučující moudrost svým čtenářům, kteří se takto mohou cítit být skrytě ponižováni.

Ve svém zvyšujícím se věku si dovoluji tvrdit, že i minutu před svou smrtí se budu mít čemu učit. V současnosti můžeme každý své názory svobodně šířit, zejména v případě, kdy nešíří  nějakou nenávist. Takže předkládám ty svoje jako příspěvek do diskuze, jejímž výsledkem mohou být i závěry zcela opačné některým mým závěrům. Také jistý nadhled nad mými úvahami bude tím správným přístupem k nim.

Pro posuzování mého „díla“ žádám po čtenářích, popř. posluchačích, aby vzali výše uvedené řádky v úvahu a nejevili snahu po vytrhávání žádných mých jednotlivých tvrzení ze souvislosti a naopak se pokoušeli o porozumění mých textů v souvislosti co nejširší. Napsal jsem toho poměrně dost, takže na velký nedostatek informací z mé strany by si neměl stěžovat nikdo.

Zdůrazňuji, že své nápady považuji za hodně nedokonalé, jimž se budu jednou – „na druhém břehu Jordánu“ – velmi pravděpodobně srdečně smát. Moje zásadní přesvědčení o „vakuu“ jako o základní entitě, z níž Bůh na počátku vytvořil veškerou energii/hmotu vesmíru = světlo, rostliny, hvězdy, zvířata a lidi, se tím – aspoň zatím – nemění a myslím, že se nezmění ani tam.

 

 

Knihy (ve formátu pdf)

 

1.  Kniha o vakuu – ve formátu A4;  ve formátu B5; ve formátu A5

Je výběrem toho nejlepšího z níže uvedených knih. Protože jednotlivé texty vznikaly postupně a s určitými časovými mezerami, objevují se v nich mnohé věty opakovaně. Kniha má čtyři částí: 1. Světlo z vakua;  2. „Prázdný prostor“ prázdný není, ale je základní; 3. Pojetí prostoru; 4. Výběr z literatury. Knihu vhodně doplňují Apendixy: 1. Vakuum jako základní energie, 2. Role kvantového vakua, 3. Spektrální posuv, 4. Vznik Dynamického Casimirova jevu, 5. Doplnění knihy o vakuu, 6. Doplněné a přehodnocené myšlenky D. Rowlanda

2.  Téma gravitace přitahujeve formátu A4; ve formátu B5;  Přitažlivost gravitaceve formátu A5

Téma gravitace přitahuje“ obsahuje: Pochybnosti o konstantnosti gravitační konstanty; Pozorování časových změn gravitace; Skutečná gravimetrická měření; Gravitace jako přitažlivost; Newtonovo pojetí; Gravitace – vlastnost hmoty nebo pole?; Mechanická Le Sageova hypotéza; Casimirův jev; Základní pole a jeho modulace; Gravitace jako tlak elektromagnetického záření; Hmotnost i gravitace pochází z vakua.“Přitažlivost gravitace“ (ve formátu A5) – obsahuje tytéž kapitoly, ale v jiném pořadí. Je to dřívější verze, z níž vznikla kniha „Téma gravitace přitahuje.“

3.  Černá zpráva pro černé díry – ve formátu A4; ve formátu B5; ve formátu A5

1. Černé díry vs. zářivé zdroje; 2. Černé těleso a černá díra; 3. Filozofické problémy černých děr; 4. Žádné černé díry; 5. Průlomová událost; 6. Zářící výtrysky; 7. Několik podrobností; 8. Stín smrti a stín černé díry; Apendix 1: Einstein a černé díry, Apendix 2: Co je černé je také temné. Z textu vyplývá, že černá díra neexistuje ani jedna!

4. Světlo hvězd a čas – ve formátu A4; ve formátu B5

Tato knížka řeší „Problém času letu světla ze vzdálených hvězd“: Jak to, že světlo hvězd vzdálených miliardy světelných let k nám doletí, jestliže je vesmír starý jen asi 6000 let?

5. Náčrt zobrazení kvantového monochromatického světa – ve formátu A4; ve formátu B5

Práce, používající středoškolskou matematiku. Základní myšlenkou je chápání vakua jako základní fyzikální entity. Uvádí kvantový popis prostoru; setrvačnost, „gravitaci“ a rudý spektrální posuv chápe jako vlastnost základního pole.

6. Základní fyzikální pojmy – ve formátu A4;  ve formátu B5; ve formátu A5

Hmota, energie, …: Podle standardních vysvětlení; Tyto pojmy jinak; Pojmy z kvantové fyziky a kosmologie: Kvantová podstata světa; Existence temné hmoty ve vesmíru; Temná čili skrytá energie; Temná hmota a gravitace; Prvotní rozpínání; Gravitační vlny;  Knihu vhodně doplňuje Revize éteru. Původní kniha Je nestandardní přístup kontroverzní? - ve formátu A4: Fyzikální pojmy jinak; Navíc: Prostoročas; Žádné černé díry; Temná hmota a temná energie; Gravitační vlny a inflace; Zpráva o stavu kosmologie

7. Vakuum je základní energie ve formátu A4; ve formátu B5

Některé důsledky vakuocentrismu; Nový model atomu; Důsledky vakuocentrismu jinak; Je vakuum éter? Publikace je vhodná jako doplňující.

8. Ze studia: Ne paralelním vesmírům, velkému třesku, velmi dávnému driftu kontinentů a rozpínání

Ne paralelním vesmírům, strunové teorii, částicím jakožto částečkám, černým děrám, tažnému paprsku a standardním svíčkám; Druhy záření kosmického pozadí, CMB není jediné reliktní, Velký třesk nenastal, Jak rozumět velkému třesku; Geofyzika, Higgsův boson, Nerozpínání vesmíru, Rudý posuv.

9. Kreativní informace – ve formátu A4; ve formátu B5

Pojem informace; Logické operace; Informace, energie a entropie; Biologická podstata  + Logická podstata evolučních algoritmů; Evoluční výpočetní operace; Vznik informace; Genetická informace; Tvorba (genetických) algoritmů;

10. Ozubený převod v přírodě – ve formátu A4; ve formátu B5

Dosud jediný ozubený převod nalezený v přírodě; Funkce ozubeného převodu, který používá Issus coleoptratus; Z diskuse o komentovaném článku Josepha Stromberga; vhodné v elektronické formě

11. Rozbor Einsteinových prací

Překlad Einsteinových prací a mé poznámky, které jsou místy hodně kritické, někdy jimi dotahuji Einsteinovy výroky dost daleko. Je to velice troufalé, protože se tím – i když neúmyslně – stavím aspoň částečně nad Einsteina.

12. Poznej pravdu a pravda tě osvobodí

Sborník cizích a několika mých kreacionistických prací. Z obsahu: Temná hmota a nepolapitelný chameleón; Podporuje druhý termodynamický zákon evoluci?; Přemýšlení o rudém posuvu; Úvahy o unaveném světle; Pět ateistických zázraků; Exoplanety – obyvatelné nebo ne?; Osud kosmologie. Po přečtení může někdo nepříznivým hodnocením kreacionismu dát zapravdu nebo zaujmout jiný, mnohem příznivější posudek.

13. Pravda vysvobozuje

Pokračování „Poznej pravdu a pravda tě vysvobodí.“ Z obsahu: Případ kosmologických posuvů; Probléy s velkým třeskem; Kvantová bizarnost; Světelné křivky supernov typu Ia neukazují rozpínání vesmíru; Nejnovější poznatky o rozpínání vesmíru.

14. Zápas o Sokol

Historie Sokola Olomouc; Ze sborníku o totalitě; Hodně omezený výběr z mých starších textů; Novější návrhy

15. Provazníková a Šotola o Sokolu

M. Provazníková: To byl Sokol; V Šotola: Zápas sokolského hnutí

16. Úvahy inspirované Biblí ve formátu A4; ve formátu B5

 Např.: Naše šance; Kořeny a plody; Do Sokola!; Pravdivost vědy; Evoluce?; Pojď a přesvědč se; Všechno začíná Slovem; Báje nebo realita?; Sex

17. Úvahy o etické výchově

Úvahy nad knihou Ladislava Lence „Etická výchova“; Úvahy do fóra o Etické výchově. Aktualizace textu z r. 2009.

18. Stránky o počítačích

1: Elektronika; Počítače a komunikace s nimi; 2: Chytrý blbec; Železářské zboží; 3. Programové vybavení; Základní pojmy elektroniky; 4. Přeměny signálů; Multimediální přístroje; 5. Uchovávání dat; Základní „součástky“ počítače; 6. Druhy signálů; Princip digitálního zařízení; 7. Logické funkce; 8. Princip počítače; 9. Vstupně výstupní jednotky; 10. Hlasové terminály. Druhy software; Robotika.

19. Duchovní texty

Volné pokračování Úvah inspirovaných Biblí. Převzaté a vlastní texty. Např. Tvořivost, Základní křesťanská zvěst, Slovo je Boží! Věda potvrzuje pravdivost Bible, Pevné pilíře vesmíru, Modly a ikony, Nebe a jiné křesťanské výrazy, Svoboda svůdná, ale zrádná, Několik pojmů, vztahujících se k odlišné pohlavní orientaci

20. Z osudu rukou  ve formátu A4; ve formátu B5

Životopisná data; Přehled neuskutečněných snah o uveřejnění; Přehled novodobých snah o publikaci; Abstrakty; Morální problémy kolem naší teorie; Moje cesta ke kreacionismu; Fyzikální literatura

 

Převzaté video: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_wave_analogue_of_Casimir_effect.ogv (viz také Denysbondar) a https://www.youtube.com/watch?v=H-GnwnEnLCA ukazuje dvě desky, pohybující se vzájemně k sobě ve vibrující vodní nádrži, analogii Casimirova jevu, který existuje ve fluktuujícím vakuu.

 

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat